Mijn dossiermap

Privacyverklaring

DAK verwerkt persoonsgegevens. Hier lees je hoe wij omgaan met deze gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen of met hem/haar in verband kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld een naam en adres, maar ook een inkomen of een IP-adres van een computer. Daarbij worden sommige gevoelige gegevens als Bijzondere persoonsgegevens aangemerkt. Bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens over ras.

Verwerking persoonsgegevens

Verwerken is een breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met een persoonsgegeven. Denk hierbij aan verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, opvragen, doorzenden, beschikbaar stellen maar ook vernietigen en verwijderen van persoonsgegevens. Binnen DAK verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • De totstandkoming en het beheren van een lidmaatschap van onze coöperatie waarbij zelfstandig financieel adviseurs lid van onze coöperatie worden/zijn.
 • De totstandkoming, het afsluiten en het beheren van financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken en kredieten, welke wij als dienstverlening voor onze leden uitvoeren.
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld een wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product of het voldoen aan een wettelijke termijn voor het bewaren van gegevens. Maar denk ook aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die ons verplicht een (nader) onderzoek in te stellen als er mogelijk sprake is van een ongebruikelijke transactie.
 • Het beschermen van de algemene belangen in de financiële sector, zoals bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel delen wij informatie met of raadplegen wij incidentenregisters en waarschuwingssystemen. Maar het kan ook zijn dat wij verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven aan een toezichthouder of klachteninstantie. Bijvoorbeeld aan de Autoriteit Financiële Markten of het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening.
 • De uitvoering van promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om leden te informeren over nieuwe financiële producten en/of nieuwe dienstverlening.
DAK Volmacht

De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door DAK Volmacht B.V., als gevolmachtigde van verzekeraars, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude, voor statische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. Wij registreren schademeldingen en (persoons)gegevens van betrokken partijen bij een schadegeval. Deze gegevens leggen we ook vast bij Stichting CIS te Den Haag. Doelstelling hiervan is risicobeheersing en fraudebestrijding.

Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: 070-333 87 77, www.verzekeraars.nl.

Verwerkt DAK ook Bijzondere persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening voor financieel adviseurs goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over gezondheid of strafrechtelijk verleden. Denk hierbij aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of fraude opsporing. Etnische gegevens of gegevens over ras worden door ons niet verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Alle bedrijfsonderdelen van DAK verwerken persoonsgegevens. Waar wij in dit privacy statement spreken over DAK, bedoelen wij:

 • Coöperatie Dienstverlening Assurantiekantoren U.A.
 • DAK Polisbeheer B.V.
 • DAK Faciliteiten B.V.
 • DAK Volmacht B.V.
 • Dienstverlening Verzekeringsmaatschappijen B.V.
 • Binco B.V.
 • DAK Customer Lease Service Center B.V.
Hoe gaat DAK met persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de hierboven genoemde verwerkingen. Wel kunnen wij gegevens langer bewaren op basis van wettelijke verplichtingen tot archivering of archiefdoeleinden.

Persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben een integriteitsverklaring afgelegd.

Bij de uitvoering van onze dienstverlening voor financieel adviseurs moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij een verzekering is afgesloten. In geval van een krediet of een hypotheek verstrekken wij persoonsgegevens aan geldverstrekkers en raadplegen wij persoonsgegevens bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Bij een Leaseaanvraag verstrekken wij persoonsgegevens aan een Leasemaatschappij.

Wij schakelen alleen derden in als dit past bij het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben ontvangen. Zo bieden wij de aangesloten financieel adviseurs systemen van derden waarin op basis van individuele persoonsgegevens berekeningen en/of vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Vanzelfsprekend maken wij met deze derden nadrukkelijk afspraken over de beveiliging van deze verwerkingen en de geheimhouding van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd. In een uitzonderlijk geval (bv. faillissement van een financieel adviseur) kunnen wij in het kader van de wettelijke zorgplicht ‘onbeheerde’ persoonsgegevens in beheer overdragen aan een andere financieel adviseur.

Vanzelfsprekend conformeren wij ons altijd aan de geldende wet en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die zijn geregistreerd kunnen worden opgevraagd en op verzoek worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Rechten van betrokkenen

Bezoek van onze websites

Het gebruik van onze websites wordt door ons op verschillende manieren gevolgd:

 • Het IP-adres: het adres van de computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren.
 • Gegevens over het bezoek aan onze site of apps: wanneer zijn welke webpagina’s bezocht, zoekopdrachten gedaan of ingelogd.
 • Het apparaat waarmee onze site of apps wordt bezocht, bv. mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem en versie van de browser er wordt gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat de inhoud wordt getoond op de manier die bij het toestel past.
 • Cookies en cookie-instellingen. Cookies zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die worden bezocht en voorkeuren, zoals de taal of gebruikersnaam. Dankzij cookies weten we welke pagina’s worden bekeken en welke producten of diensten interessant worden gevonden.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door DAK kun je terecht bij:

De Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374
2509 AJ Den Haag